مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
Blog Web Hosting - Disk Quota : 1 GB
Monthly Bandwidth : 15 GB
Max FTP Accounts : 5
Max Email Accounts : 5
Max Email Lists : 1
Max Databases : 5
Max Sub Domains : 5

Personal Web Hosting - Disk Quota : 4 GB
Monthly Bandwidth : 50 GB
Max FTP Accounts : Unlimited
Max Email Accounts : Unlimited
Max Email Lists : Unlimited
Max Databases : Unlimited
Max Sub Domains : Unlimited

Professional Web Hosting - Disk Quota : 8 GB
Monthly Bandwidth : 100 GB
Max FTP Accounts : Unlimited
Max Email Accounts : Unlimited
Max Email Lists : Unlimited
Max Databases : Unlimited
Max Sub Domains : Unlimited
Max Parked Domains : Unlimited
Max Addon Domains : Unlimited

2x Pro Web Hosting - Disk Quota : 15 GB
Monthly Bandwidth : 200 GB
Max FTP Accounts : Unlimited
Max Email Accounts : Unlimited
Max Email Lists : Unlimited
Max Databases : Unlimited
Max Sub Domains : Unlimited
Max Parked Domains : Unlimited
Max Addon Domains : Unlimited

3x Pro Web Hosting - Disk Quota : 20 GB
Monthly Bandwidth : 1000 GB
Max FTP Accounts : Unlimited
Max Email Accounts : Unlimited
Max Email Lists : Unlimited
Max Databases : Unlimited
Max Sub Domains : Unlimited
Max Parked Domains : Unlimited
Max Addon Domains : Unlimited

Extra Pro Web Hosting - Disk Quota : 24 GB
Monthly Bandwidth : 400 GB
Max FTP Accounts : Unlimited
Max Email Accounts : Unlimited
Max Email Lists : Unlimited
Max Databases : Unlimited
Max Sub Domains : Unlimited
Max Parked Domains : Unlimited
Max Addon Domains : Unlimited

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.225.31.188) وارد شده است.